Drodzy Pacjenci,trwa remont ul. Kościuszki, w związku z tym nastąpiła zmiana organizacji ruchu pojazdów oraz komunikacji miejskiej. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tego w czasie podróży.

Search
Close this search box.

Polityka prywatności w Bona Dea Centrum Dermatologii Estetycznej Maciej Ornatowski:

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W Bona Dea Centrum Dermatologii Estetycznej Maciej Ornatowski, bierzemy pod uwagę zaufanie, jakim obdarzają nas osoby, których dane zbieramy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy obowiązek je chronić, chroniąc prywatność osób, które dane te nam przekazują. Dlatego też dokładamy wszelkich starań by dbać o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników naszej strony internetowej.
Niniejszy dokument, Polityka prywatności w Bona Dea Centrum Dermatologii Estetycznej Maciej Ornatowski, określa sposoby i cele gromadzenia danych osobowych osób przekazujących nam swoje dane oraz ich zasady przetwarzania.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 2. Niniejsza polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje Regulaminu Ochrony Danych Osobowych obowiązującego w Bona Dea Centrum Dermatologii Estetycznej Maciej Ornatowski.
 3. W przypadku osób, które odwiedzają naszą stronę, stosowane są postanowienia Polityki Prywatności w obecnie obowiązującej wersji. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację zapisów Polityki Prywatności.
 4. Dla łatwiejszego odbioru zapisów Polityki Prywatności pozwoliliśmy sobie zastąpić termin „Użytkownik” wymiennie określeniem „Ty”, a „Usługodawca” zastąpiliśmy wymiennie określeniami „My” lub „Bona Dea Centrum Dermatologii Estetycznej Maciej Ornatowski”
  Określenia „strona” lub „witryna” oznaczają stronę internetową w domenie www.bonadea-krakow.net.pl należącą do Bona Dea Centrum Dermatologii Estetycznej Maciej Ornatowski
  Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i są widoczne jednie dla uprawionych osób po stronie Bona Dea Centrum Dermatologii Estetycznej Maciej Ornatowski.
 6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i prywatności osób korzystających z witryny używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL), który zapewnia bezpieczeństwo danych na każdym etapie komunikacji.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dobrowolnie podajesz nam swoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i cel kontaktu.
 2. Wypełniając ankiety na temat stanu swojego zdrowia i udzielając tych informacji naszemu upoważnionemu personelowi dobrowolnie podajesz nam swoje dane wrażliwe.
 3. Przesyłając nam dane osobowe za pośrednictwem formularza „kariera” na potrzeby rekrutacji podajesz nam swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w dołączonych do formularza dokumentach, które chcesz nam przekazać.
 4. Administratorem, czyli podmiotem, który na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych decyduje o tym, w jakim celu i jakimi środkami przetwarza przekazane przez Ciebie dane osobowe, jest Bona Dea Centrum Dermatologii Estetycznej Maciej Ornatowski, ul. Wodociągowa 47, 30-205 Kraków, NIP 6762277430.
 5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Klimowska, e-mail: biuro@bonadea.com.pl, tel. + 48 602-439-555, ul. Wodociągowa 47, 30-205 Kraków.


Bezpieczeństwo przetwarzania danych

 1. Przywiązujemy szczególną uwagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających naszą witrynę, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności stosujemy zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane osobowe zbierane są przez nas dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dokładamy szczególnej staranności by dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, aktualne oraz bezpiecznie przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Oświadczamy, że zostały wdrożone środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.


Gromadzenie i przetwarzanie danych

 1. Powierzasz nam swoje dane osobowe dobrowolnie, w celu prawidłowego kontaktu z Tobą (jeśli podajesz nam dane za pośrednictwem formularza kontaktowego), w celu udzielenia Tobie świadczeń medycznych lub uczestnictwa w procesie rekrutacji (kontakt za pośrednictwem formularza „kariera”).
 2. Dane osobowe które nam przekazujesz, przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz wdrożoną Bona Dea Centrum Dermatologii Estetycznej Maciej Ornatowski, Polityką Prywatności, w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, których dane dotyczą lecz zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.
 3. Dane, które nam przekazujesz traktujemy jako dane poufne. Dostęp do Twoich danych mają tylko osoby upoważnione imiennie do przetwarzania danych przez Administratora.
 4. Dane powierzone:
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są w czasie kontaktu
   z Tobą. Po jego zakończeniu, w terminie do 3 miesięcy usuwamy te dane osobowe.
  • zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
   - dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
   - dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
   - zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
   - skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
   - dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
  • Dane powierzone w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przetwarzamy
   i przechowujemy przez okres:
   - 6 miesięcy - jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby prowadzonej przez nas konkretnej rekrutacji na dane stanowisko;
   - 2 lata - jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, o ile jesteśmy Administratorem tych danych, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo sprzeciwu.
 2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić wskutek cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Informujemy, że powierzamy przetwarzanie danych osobowych nazwa dostawcy serwera:
  Hekko.pl należącego do H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań


Polityka cookies

 1. Nasza strona wykorzystuje Pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu podczas korzystania z naszej witryny i przeznaczone do korzystania z witryny. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla Usługobiorcy i jego danych.
 2. Pliki cookies, które są wykorzystywane na naszej stronie analizują anonimowe informacje na temat używania naszej strony. Korzystamy z tych informacji poprzez narzędzie Google Analytics w celu oceny ruchu w witrynie przez Użytkowników oraz tworzenia raportów dotyczących ruchu na poszczególnych podstronach.
 3. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane “pliki cookies”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Użytkownika. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
  Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.
  Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki lub zainstalowanie dodatku blokującego Google Analytics. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny.
 4. Warunkiem działania plików cookies jest Twoja akceptacja w używanej przeglądarce internetowej oraz nieusuwanie ich z Urządzenia. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookies. Zalecamy sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej przed rozpoczęciem korzystania z witryny.
 5. Dzięki ustawieniom mechanizmów kontroli przeglądarek możesz zdecydować jakie dane mają być zbierane przez Bona Dea Centrum Dermatologii Estetycznej Maciej Ornatowski, cofnąć lub zmienić w każdym momencie zakres wyrażonej zgody na wykorzystywanie plików cookies, poprzez zmianę ustawień w przeglądarce za pośrednictwem której przeglądasz naszą stronę, a także zdecydować o ich usunięciu.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej.
  Informacje o Plikach cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:


Logi serwera

 1. Zbieramy dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi Twój komputer przy każdym połączeniu z witryną, może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie, datę i czas serwera, informacje o używanej do przeglądania strony przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz). Informacje te są wykorzystywane przez nas w celach technicznych, związanych z administracją serwerem, optymalizacją i modyfikacją strony, w celu lepszego jego dostosowania do potrzeb Użytkowników.
 2. Adresy IP są wykorzystywane przez nas do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Ponadto, dane na temat Użytkowników witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają one danych oraz cech pozwalających na identyfikacje poszczególnych Użytkowników.
 3. Przeglądanie zasobów na naszej stronie jest identyfikowane poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika oraz informacje o jego adresie IP.
 4. Dane, o których mowa w niniejszym punkcie nie są łączone z danymi osobowym Użytkowników przeglądających naszą stronę.

Przekazywanie danych stronom trzecim i poza UE

Przekazujemy Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko wówczas, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych osobowych, przekazanie danych jest konieczne do realizacji ofert lub usług, z których chcą Państwo skorzystać lub istnieje inne ustawowe uprawnienie do przekazania danych osobowych i jest zapewniona ochrona Państwa słusznych interesów.

Z wyjątkiem korzystania z Google Fonts i Google Maps zebrane przez nas dane osobowe nie są przetwarzane w kraju trzecim. Dostawcą tych usług jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

W odniesieniu do korzystania z Google Fonts i Google Maps odpowiedni poziom ochrony danych Google Inc. jest gwarantowany w ramach jego uczestnictwa w tzw. „Tarczy Prywatności” (ang. Privacy Shield) oraz środków podjętych przez Google w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych w UE. Prosimy zapoznać się również z informacjami na temat Google Fonts i Google Maps.

Poniższa prezentacja przedstawia listę dostawców zewnętrznych i ich treści wraz z linkami do ich polityki prywatności, które zawierają więcej informacji na temat przetwarzania danych oraz, po części już tu wymienionych, możliwości sprzeciwu (tzw. opt-out):

 1. Czcionki Google Web Fonts
  Do jednolitego wyświetlania czcionek używamy tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi się połączyć z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje informację, że weszli Państwo na naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f RODO.

  Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

  Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby czcionki nie były pobierane z serwerów Google (np. poprzez instalację dodatków). Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Fonts lub jeśli zablokują Państwo dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony w domyślnej czcionce systemu. Należy pamiętać, że nasza strona internetowa nie będzie się już wyświetlać zgodnie z zaprojektowanym układem.

 2. Google Maps
  W trosce o atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej, za pośrednictwem API korzystamy z usługi Google Maps. Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest przechowywanie adresu IP. Informacje te przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f RODO.

  Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  Jeśli nie zgadzają się Państwo na przyszłe przekazywanie swoich danych do Google w ramach korzystania z Google Maps, istnieje możliwość całkowitej dezaktywacji usługi Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w przeglądarce. W takim przypadku na tej stronie internetowej nie można korzystać z Google Maps, a tym samym wyświetlać map. Zwracamy uwagę, że jeśli wyłączą Państwo JavaScript, przestaną działać również inne funkcje, które oferujemy na naszej stronie internetowej.

Zmiana postanowień

W razie konieczności możemy zmienić postanowienia niniejszej polityki prywatności. W takim przypadku Użytkownik podczas pierwszego wejścia na stronę po zmianie Polityki Prywatności zostanie powiadomiony o takich zmianach i możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się dalsze korzystanie z witryny.

Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu i umów się na wizytę!

Nasz adres

ul. Wodociągowa 47,
30-205 Kraków

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 20:00
Sobota: 9:00 - 14:00

Dołącz do nas na: